ÁSZF – serverside.hu

 

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2015.09.30-tól visszavonásig

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

A Serverside Kft. (1141 Budapest, Komócsy utca 33. mfszt. 2., Adószám: 25370276-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-271221, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZF-ben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában (melyet a http://www.serverside.hu oldalakon publikál) és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások a vis major és az esetleges 3. fél által biztosított szolgáltatások.

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a kifizetéstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez.

A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás ütemezéséről Szolgáltató saját hatáskörében dönt. A számlát a Szolgáltató megrendelt szolgáltatás aktiválásakor állítja ki.

A Szolgáltató az előfizető számára számlát állít ki a szolgáltatási díjról, melyet az előfizető által megadott számlázási címre küld meg postai úton.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

  • Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
  • Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
  • Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése(SPAM) valamint más felhasználók zaklatása;
  • Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, (RAID mirror, és napi mentés) azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, ftp stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.

A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.

A szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a Szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.

Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására, továbbá az egyedi Előfizetői szerződésben feltüntetett késedelmi kamatok felszámítására, és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

Az Előfizető elfogadja, hogy:

  • Nem használhatja a rendszer forrásainak több, mint 25% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe bele tartoznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.
  • Nem futtathat bármiféle interaktív real-time chat alkalmazást amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.
  • Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
  • Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
  • Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

4. Rendelkezésre állás, Kötbér

Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató köteles a hiba kijavítására, amennyiben a hibás teljesítés abból áll, hogy a felhasználó 72 óránál tovább nem tudta igénybe venni a szolgáltatásokat, akkor választhat a díjcsökkentés, vagy a szolgáltatásban többletidő igénybevétele között. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a szolgáltató az előbbiekben hivatkozott, vonatkozó jogszabály szerinti kötbért tartozik fizetni. (maximum a befízetett díj kétszeresét!)

A rendelkezésre állás számítása és kötbér meghatározása:
Tárhely szolgáltatás esetén a rendelkezésre állás 99.6%. Évi kiesés maximális időtartalma 36 óra. A 36 óra feletti részre kötbér kérhető melynek mérték az éves befizetett díj kiesésre eső összege. A kötbér meghatározása naptári évhez kötött. Figyelembe vett időszak január 01- től december 31-ig. A kötbér jóváírása vagy kifizetése minden naptári évet követő év január 31.

5. Elégedettségi garancia érvényesítése

Amennyiben az előfizeti bármely okból nem elégedett a szolgáltató által nyújtott szolgáltatással, úgy a szerződéskötést követő 30 napon belül mindenféle jogkövetkezmény nélkül felmondhatja a szerződést. A szolgáltató ez esetben a teljes szolgáltatási díjat visszautalja, az előfizető bankszámlájára. A szolgáltató nem vizsgálja, hogy az előfizető elégedetlenségének van-e valós alapja, az előfizető döntését nem vitatja. Ez alól egyetlen kivétel van, amennyiben bizonyíthatóan visszaélést követett el az előfizető (pl.: SPAM küldése, vagy egyéb törvénysértő tevékenység a tárhelyen)

6. A Szerződés Időtartama, Árváltozás

A szolgáltatás a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra szól. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés felmondása csak az ÁSZF megszegése esetén lehetséges. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésének, erről külön jelzést küld a Szolgáltató az Ügyfélnek.

A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett a díja nem módosítható.

7. ÁSZF változásai

A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.

8. A szerződés hatálya

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.

Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.

A szerződés felmondása kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybevett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Elfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF -be ütköző tevékenységet esetén) A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.

9. Domain Regisztráció

Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .com esetén ICANN (www.icann.org stb.)

Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)
A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre.

A Szolgáltató felé az Előfizető köteles jelezni, ha a domain regisztrációs papírokat a Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.

A Szolgáltató a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domain regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni.

10. VIS MAJOR

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

11. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.